Om kravställning

Om krav på varor och tjänster i offentliga inköp

Kravställning i offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar uttrycks skriftligen i de kravspecifikationer som ofta upprättas av upphandlande enheter inför inköp. Kravspecifikationens specifika innehåll har sin grund i förstudier som genomförs av den upphandlande enheten vari enheten försöker bestämma sitt behov av en viss vara eller tjänst i form av volym, kapacitet, kompatibilitet m.fl. kriterier. För det fall att varan eller tjänsten har upphandlats tidigare är det inte ovanligt att tidigare kravställning återanvänds inom ramen för en ny upphandling, dock i mer eller mindre modifierad form.

I samband med kravställning inför offentlig upphandling aktualiseras de centrala upphandlingsprinciperna. Vid bestämmande av enskilda krav behöver den upphandlade enheten säkerställa att dessa inte bryter mot principerna vilket kan medföra ett brott mot upphandlingsregelverket. En domstolsprövning av kraven kan nämligen komma att aktualiseras i samband med överprövning av upphandlingen.

Under senare år kan märkas en tendens till en alltmer komplex kravställning inom offentlig upphandling. Denna alltmer komplicerade kravställning medför att anbudsgivares kunskaper om olika typer av krav och hur de utvärderas av den upphandlande myndigheten eller enheten har blivit mer aktuellt än tidigare.

Läs mer: Krav i förfrågningsunderlag / Administrativa villkor / Om kapacitet / Vad är en kravspecifikation?