Anbudsstöd och projektledning

Två förutsättningar för framgångsrikt anbudsarbete

Anbudsstöd och projektledning är två aspekter som bör utvecklas och effektiviseras av varje anbudsgivande företag för att kunna vinna fler anbudsprocesser. Vad avser anbudsstöd så avses med detta olika systematiska eller datoriserade rutiner och riktlinjer för att underlätta och effektivisera anbudsarbetet. Med anbudsstöd kan också avses stöd i form av utförande av tjänster inom Bid Management och andra relaterande tjänster som utförs av Bid Managers (anbudskonsulter).

Behovet av anbudsstöd ser olika ut beroende på företagets storlek och verksamhetsområde. Lämnar företaget anbud frekvent, på grundval av anbudsförfrågningar med större komplexitet, kommer företaget ha stor nytta och behållning av ett väl utvecklat anbudsstöd för att effektivisera och spara kostnader i anbudsarbetet. För mindre företag kan likaså ett väl utvecklat anbudsstöd vara av vikt, åtminstone om företaget lämnar anbud i mer komplexa anbudsprocesser som ställer högre krav på anbudsgivaren och anbudets utformning.

Anbudsstöd och projektledning kompletterar varandra. Båda delarna är viktiga ingredienser i ett framgångsrikt anbudsarbete. Ofta hanteras projektledningen av en anbudskoordinator eller en Bid Manager hos det anbudsgivande företaget. I vissa fall, åtminstone på lite större företag, kan uppgiften att projektleda anbudsarbetet vara åtskilt från det rent operativa arbetet med att skriva anbud. Projektledaren har även i de allra flesta fall uppdraget att samordna resurser (bildande av projektgrupper) inför förberedande av anbud samt att upprätta tidplaner för anbudsarbetet.

Oavsett rutinerna och riktlinjerna för den faktiska projektledningen och avsett hur det faktiska anbudsstödet är organiserat står det dock klart att det i många fall, bakom ett vinnande anbud, ligger en god projektledning kombinerad med ett väl genomtänkt anbudsstöd.

Läs mer:

Optimering av anbudsprocesser

Efterarbetet – Analys av förlorande och vinnande anbud